Magic DVD Ripper 10.0.1

Magic DVD Ripper 10.0.1

Magic DVD Software – 6,1MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
Magic DVD Ripper is a powerful and easy-to-use DVD backup software. It can copy protected DVD to hard drive with 3 optional mode (disc fully, main movie, split DVD-9 into DVD-5). It can also convert DVD to VCD, SVCD, AVI(DivX), WMV, MP3, iPod and PSP formats. You can enjoy them anytime without DVD discs, or burn them to blank discs by burning software. With optimized for Intel CPU, Magic DVD Ripper provides fast ripping speed and wonderful output quality. It supports batch converting and has many settings that you can customize. And it automatically detect DVD-ROM and select appropriate settings for beginner, so you can get started with just one click.

Tổng quan

Magic DVD Ripper là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Magic DVD Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Magic DVD Ripper là 10.0.1, phát hành vào ngày 12/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Magic DVD Ripper đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,1MB.

Người sử dụng của Magic DVD Ripper đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Magic DVD Ripper!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Magic DVD Ripper cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Magic DVD Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản